Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie

Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zespół interdyscyplinarny został powołany przez Burmistrza Miasta Łańcuta w maju 2011r. i działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie, który mieści się przy ul. Piłsudskiego 9. Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobie lub całej rodzinie. Działania Zespołu skierowane są do rodzin znajdujących się w kryzysie i dotkniętych problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

Szczegółowe cele i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

Celami szczegółowymi są:

 • poprawa skuteczności działań instytucji uprawnionych do przeciwdziałania przemocy,
 • określenie kompetencji instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • wypracowanie wspólnej płaszczyzny w podejmowaniu działań naprawczych,
 • efektywne reagowanie instytucji pomocowych na sytuacje kryzysowe jako potencjalne i realne zagrożenia dla funkcjonowania rodzin, w tym efektywna pomoc w sytuacjach przemocy, zaniedbań wobec dzieci i osób starszych,
 • szybkie i skuteczne wdrażanie zaplanowanych działań.

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy:

 • diagnozowanie problemu przemocy rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Do szczegółowych zadań zespołu interdyscyplinarnego należy:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy domowej;
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Zasady działania Zespołu Interdyscyplinarnego

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić przedstawiciele instytucji, które zajmują się pomocą rodzinie i mogą mieć wpływ na poprawę jej sytuacji. Skład grupy roboczej zajmującej się daną rodziną nie jest stały i zależy od problemu występującego w rodzinie.

Podczas spotkań Zespołu planowane są następujące działania:

 1. Diagnoza problemu i ustalenie strategii pomocy.
 2. Podział ról i działań.
 3. Ocena i weryfikacja dotychczasowych działań.
 4. Prowadzenie dokumentacji pracy Zespołu Interdyscyplinarnego

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

- Infolinię: – 800 – 120 – 002 (czynną całą dobę) w tym:

o dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18-22

o dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18-22

o dyżur prawny – środy w godzinach 18-22

- telefoniczne dyżury prawników – 22 – 666 – 28 – 50 (poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)

- e-mail – niebieskalinia@niebieskalinia.info

- SKYPE - dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13-15)

Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami – w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.

Do kontaktu zapraszamy także osoby zawodowo zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

- konsultacje telefoniczne – 22 – 250 – 63 – 12 (środy w godzinach 10-13)

- konsultacje mailowe – koordynatorzy@niebieskalinia.info

Tematem konsultacji mogą być sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, np. niejasności związane z realizacją procedury "Niebieskie Karty", zasadami funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, diagnozą zjawiska przemocy, konstruowaniem planu pomocy dla konkretnej rodziny i inne, budzące wątpliwości podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Aby zapoznać się z pełną ofertą Pogotowia „Niebieska Linia” zapraszamy na stronę: www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org

 

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gminy Miasto Łańcut na lata 2014-2020

 

 *Telefon kontaktowy / email:
 *Treść zgłoszenia:
* pola wymagane                    
AKTUALNOŚCI

ZIMA 2016

2016-10-13

Informacja dot. pomocy w okresie zimowym.
Infolinia przeznaczona dla osób bezdomnych - 987

czytaj całość

Wywiad środowiskowy oraz świadczenie pracy socjalnej może się odbywać w asyście funkcjonariusza Policji. Projekt socjalny nowym własnym zadaniem gminy.

2015-09-18

Na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, policja będzie asystować pracownikom socjalnym przy przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego; - wywiad może być przeprowadzany przez 2 pracowników socjalnych; - do katalogu zadań własnych gminy dodano opracowanie i realizację projektów socjalnych; - gminy będą mogły prowadzić kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; - wprowadzono trzy typy instytucji właściwych w sprawach schronienia dla osób bezdomnych tj.: noclegownie, schroniska dla bezdomnych oraz ogrzewalnie; - wyeliminowano możliwość obciążania dorosłych dzieci kosztami za pobyt w domu pomocy społecznej ich rodziców, którzy zostali pozbawieni praw rodzicielskich; - uregulowano również kwestie superwizji – takie są główne zmiany nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, którą opublikowano 4 września 2015 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 1310.

czytaj całość
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie , ul. Piłsudskiego 9
e-mail: mops@pro.onet.pl tel. (0-17) 225-33-25, fax. (0-17) 225-61-67
Projekt i realizacja: szm.pl | CMS
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie. Akceptuję