Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie

Tryb postępowania w sprawach pomocy społecznej

Tryb działania w sprawach pomocy społecznej określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o pomocy społecznej. Kompletna obowiązująca procedura składa się z następujących etapów :
 1. Zgłoszenie potrzeby - pisemny wniosek złożony u pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie.
 2. Udokumentowanie sytuacji osobistej i majątkowej oraz powodów ubiegania się o pomoc.
 3. Rodzinny Wywiad Środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego, (w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach pilnych w terminie 2 dni) w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc.
 4. Ustalenie przez pracownika socjalnego wspólnie z osobą zainteresowaną wstępnego planu działań i pomocy.
 5. Podjęcie decyzji o zakresie, formie i terminie udzielenia pomocy.
 6. Wydanie decyzji w formie pisemnej i dostarczenie jej adresatowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
 7. Po uprawomocnieniu się decyzji - realizacja pomocy.

Procedura ubiegania się o pomoc rozpoczyna się od wizyty u pracownika socjalnego. Jest to osoba, która udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji


Jeżeli znalazłeś (znalazłaś) się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych środków, możliwości i uprawnień, i jesteś mieszkańcem Łańcuta, zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ul. Piłsudskiego 9. Do Ośrodka możesz zgłosić się osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenia może dokonać również Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą. Pomoc może być także udzielana z urzędu.
Pracownik socjalny po rozmowie ma obowiązek poinformować Cię o wszelkich możliwych formach pomocy. Po złożeniu wniosku o udzielenie pomocy, pracownik socjalny umówi się z Tobą na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania. Poinformuje Cię on również jakie dokumenty dodatkowe musisz złożyć, aby dokumentacja była kompletna. Przeprowadzony wywiad środowiskowy wraz z kompletem dokumentów jest podstawą do przyznania pomocy.

Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zobowiązane są do udokumentowania swojej trudnej sytuacji życiowej na podstawie następujących dokumentów:

 1. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 2. skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu),
 3. dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
 5. orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed 1 września 1997r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej,
 6. orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 7. zaświadczenia/oświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrącanej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
 8. zaświadczenia/oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 9. zaświadczenia/owiadczenia pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne, oraz o okresach nieskładkowych,
 10. dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 11. oświadczenie/zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 12. oświadczenie/zaświadczenia wystawionego przez szkołę potwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub wyższej,
 13. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,
 14. decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego,
 15. oświadczenie/zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
 16. oświadczenie/zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
 17. oświadczenie/zaświadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej, wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego,
 18. zaświadczenie/oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust.11 i 12 ustawy o pomocy społecznej,
 19. oświadczenie/zaświadczenia lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne,
 20. oświadczenia o stanie majątkowym.
 21. inne dokumenty wynikające z indywidualnej sytuacji wnioskodawcy

Osoba lub rodzina korzystająca z pomocy społecznej zobowiązana jest do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.
Brak takiej współpracy bądź odmowa udzielenia i udokumentowania wywiadu stanowi przesłankę do odmowy przyznania pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej zostają uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom finansowym Ośrodka.
Wszystkie dokonywane uzgodnienia zawierane są w formie pisemnej. W przypadku osób w wieku produkcyjnym, zdolnych do wykonywania pracy oraz w przypadku osób, które powinny podjąć działania niezbędne do poprawy własnej sytuacji życiowej zawiera się kontrakty socjalne.
Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta z osobą/rodziną ubiegającą się o pomoc, określająca prawa i zobowiązania obu stron.
Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie z zastosowaniem zasady, że odmowa nie może mieć negatywnego wpływu na zabezpieczenie potrzeb nieletnich dzieci.
Po zakończeniu postępowania zostaje wydana decyzja administracyjna rozstrzygająca wniosek o pomoc, z wyjątkiem udzielenia pomocy w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego oraz biletu kredytowanego.
Od każdej decyzji przysługuje prawo do odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Pamiętaj, że wywiad przeprowadza pracownik socjalny legitymujący się legitymacją pracownika socjalnego wydaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie. Wszelkie informacje jakie powierzysz pracownikowi socjalnemu w waszych rozmowach objęte są tajemnicą służbową i mogą być wykorzystane jedynie do celów przyznania świadczeń pomocy społecznej. W postępowaniu o przyznanie świadczeń pomocy społecznej pracownik socjalny kieruje się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy i ochroną ich dóbr osobistych.
 *Telefon kontaktowy / email:
 *Treść zgłoszenia:
* pola wymagane                    
AKTUALNOŚCI

ZIMA 2016

2016-10-13

Informacja dot. pomocy w okresie zimowym.
Infolinia przeznaczona dla osób bezdomnych - 987

czytaj całość

Wywiad środowiskowy oraz świadczenie pracy socjalnej może się odbywać w asyście funkcjonariusza Policji. Projekt socjalny nowym własnym zadaniem gminy.

2015-09-18

Na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, policja będzie asystować pracownikom socjalnym przy przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego; - wywiad może być przeprowadzany przez 2 pracowników socjalnych; - do katalogu zadań własnych gminy dodano opracowanie i realizację projektów socjalnych; - gminy będą mogły prowadzić kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; - wprowadzono trzy typy instytucji właściwych w sprawach schronienia dla osób bezdomnych tj.: noclegownie, schroniska dla bezdomnych oraz ogrzewalnie; - wyeliminowano możliwość obciążania dorosłych dzieci kosztami za pobyt w domu pomocy społecznej ich rodziców, którzy zostali pozbawieni praw rodzicielskich; - uregulowano również kwestie superwizji – takie są główne zmiany nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, którą opublikowano 4 września 2015 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 1310.

czytaj całość
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie , ul. Piłsudskiego 9
e-mail: mops@pro.onet.pl tel. (0-17) 225-33-25, fax. (0-17) 225-61-67
Projekt i realizacja: szm.pl | CMS
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie. Akceptuję