Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie w oparciu o art. 29 ust.1, 2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 998 z późn. zm.) zachęca rodziny do współpracy we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.

 

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

 

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

1) opiece i wychowaniu dziecka;

2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;

3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może dotyczyć różnych aspektów życia, takich jak: organizowanie czasu wolnego dzieciom, wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny, pomoc w nauce, poradnictwo dotyczące wychowania dzieci, pomoc i nauka w czynnościach dnia codziennego, np. nauka gotowania, sprzątania, utrzymania higieny osobistej, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego.

 

Funkcja rodziny wspierającej może być powierzona osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Rodziną wspierającą mogą być zarówno krewni, jak i osoby z sąsiedztwa lub niepozostające w relacjach z rodziną biologiczną.

 

Rodzinę wspierającą ustanawia burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

Z rodziną wspierającą burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy w zakresie opieki i wychowywania dziecka, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych.  

 

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

1)   złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie,

2)   złożyć podpisane oświadczenie  kandydata do pełnienia funkcji rodziny wspierającej,

3)   udzielić wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania,

4)   uzyskać pozytywną opinię Kierownika Ośrodka,

5)   podpisać umowę, na podstawie której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

 

 *Telefon kontaktowy / email:
 *Treść zgłoszenia:
* pola wymagane                    
AKTUALNOŚCI

ZIMA 2016

2016-10-13

Informacja dot. pomocy w okresie zimowym.
Infolinia przeznaczona dla osób bezdomnych - 987

czytaj całość

Wywiad środowiskowy oraz świadczenie pracy socjalnej może się odbywać w asyście funkcjonariusza Policji. Projekt socjalny nowym własnym zadaniem gminy.

2015-09-18

Na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, policja będzie asystować pracownikom socjalnym przy przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego; - wywiad może być przeprowadzany przez 2 pracowników socjalnych; - do katalogu zadań własnych gminy dodano opracowanie i realizację projektów socjalnych; - gminy będą mogły prowadzić kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; - wprowadzono trzy typy instytucji właściwych w sprawach schronienia dla osób bezdomnych tj.: noclegownie, schroniska dla bezdomnych oraz ogrzewalnie; - wyeliminowano możliwość obciążania dorosłych dzieci kosztami za pobyt w domu pomocy społecznej ich rodziców, którzy zostali pozbawieni praw rodzicielskich; - uregulowano również kwestie superwizji – takie są główne zmiany nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, którą opublikowano 4 września 2015 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 1310.

czytaj całość
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie , ul. Piłsudskiego 9
e-mail: mops@pro.onet.pl tel. (0-17) 225-33-25, fax. (0-17) 225-61-67
Projekt i realizacja: szm.pl | CMS
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie. Akceptuję