Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej

Świadczenia pomocy społecznej są zróżnicowane, niektóre z nich mają charakter obligatoryjny, a inne fakultatywny. Każdy rodzaj świadczenia ma ustawowo określone przesłanki będące podstawą ich przyznania. Wyodrębnić można następujące rodzaje świadczeń: w naturze, w usługach i pieniężne. Udzielane są bezpłatnie, odpłatnie lub za częściową odpłatnością.

Świadczenia pieniężne :

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd
 • opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych a także udzielania schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • wypłata za sprawowanie opieki

Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna,
 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,

Udzielenie któregoś z powyższych świadczeń wymaga wcześniejszego przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego, celem ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób czy rodzin. Poniżej przedstawiamy karty świadczeń, z których najczęściej korzystają mieszkańcy naszego miasta:

 

 

Karta usług - zasiłek stały

Karta usług - zasiłek celowy

Karta usług - zasiłek okresowy

Karta usług - zasiłek celowy na zakup żywności w ramach realizacji wieloletniego programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Karta usług - pomoc w formie gorącego posiłku w ramach wieloletniego programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Karta usług - usługi opiekuńcze

Karta usług - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Karta usług - kierowanie i ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

Karta usług - Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie

 

 

 *Telefon kontaktowy / email:
 *Treść zgłoszenia:
* pola wymagane                    
AKTUALNOŚCI

ZIMA 2016

2016-10-13

I n f o r m a c j a

dot. pomocy w okresie zimowym

Infolinia przeznaczona dla osób bezdomnych  - 987

Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w Łańcucie informuje wszystkie osoby bezdomne przebywające na terenie miasta Łańcuta o możliwości otrzymania:

 

-          gorącego posiłku,

-          niezbędnego ubrania,

-          korzystania z łaźni,

-          schronienia.

Powyższą pomoc możesz otrzymać w:

-          Kuchni dla ubogich prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta    Łańcut  ul.  Ottona z Pilczy 2  w godz. 11.00 – 14.OO 

       (gorący posiłek, łaźnia),

-          najbliższe schronisko – Centrum Charytatywne , Rzeszów ul. Styki 21

-          Informacji na temat schronisk na terenie województwa podkarpackiego udzielają:

  -    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 70/5.

-          Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 9.

-          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie, ul. Mickiewicza 2a.

-          Towarzystwo Pomocy im.św. Brata Alberta , Łańcut ul. Ottona z Pilczy 2.

 

Osoby posiadające informacje o osobach bezdomnych potrzebujących natychmiastowej pomocy proszone są o pilny kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łańcucie  - tel. 225 33-25  lub  225 61-67 

( w godz. 7.00 – 15.00) w godzinach popołudniowych i nocnych  tel. 112      – Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

 

czytaj całość

Wywiad środowiskowy oraz świadczenie pracy socjalnej może się odbywać w asyście funkcjonariusza Policji. Projekt socjalny nowym własnym zadaniem gminy.

2015-09-18

Na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, policja będzie asystować pracownikom socjalnym przy przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego; - wywiad może być przeprowadzany przez 2 pracowników socjalnych; - do katalogu zadań własnych gminy dodano opracowanie i realizację projektów socjalnych; - gminy będą mogły prowadzić kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; - wprowadzono trzy typy instytucji właściwych w sprawach schronienia dla osób bezdomnych tj.: noclegownie, schroniska dla bezdomnych oraz ogrzewalnie; - wyeliminowano możliwość obciążania dorosłych dzieci kosztami za pobyt w domu pomocy społecznej ich rodziców, którzy zostali pozbawieni praw rodzicielskich; - uregulowano również kwestie superwizji – takie są główne zmiany nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, którą opublikowano 4 września 2015 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 1310.

Pobierz treść ustawy w formie pliku PDF

czytaj całość
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie , ul. Piłsudskiego 9
e-mail: mops@pro.onet.pl tel. (0-17) 225-33-25, fax. (0-17) 225-61-67
Projekt i realizacja: szm.pl | CMS
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie. Akceptuję